ஒரு மென்மையான அரக்கன்

ஒரு மென்மையான அரக்கன்

பூமியில் நாம் நிர்மானிக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகளுடன் ஒப்பிடும் போது விண்வெளியில் இருக்கும் பெரும்பாலான பொருட்கள் அளவில் மிகப் பெரியவை. அவற்றில் சிலவற்றின்…
படவுதவி: ESO/Farina et al.; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Decarli et al.

கருந்துளையின் காலை உணவென்ன?

கருந்துளைக்கு அருகில் வரும் அனைத்தையும் அதன் அதிசக்திவாய்ந்த ஈர்ப்பு விசை கொண்டு கருந்துளைகள் இழுத்துவிடும். இப்படி கருந்துளைக்குள் விழும் பருப்பொருட்களே கருந்துளையின் அளவை பெரிதாக்கின்றன.