2500 வருடங்களுக்கு மேலாக கூர்மை மாறாத கூஜியான் வாள்

2500 வருடங்களுக்கு மேலாக கூர்மை மாறாத கூஜியான் வாள்

தங்கநிறச் சாயலைக் கொண்டுள்ள இந்த வாளில் பல கருப்புநிற வடிவங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாக ஈரப்பதமாக காலநிலையில் இருந்தாலும் துருப்பிடிக்காமல் இருப்பது என்பது ஆச்சரியமான விடையம் அல்லவா?