பல்சார்களை சுற்றி உயிர்வாழக்கூடிய கோள்கள்?

பல்சார்களை சுற்றி உயிர்வாழக்கூடிய கோள்கள்?

பிறவிண்மீன் கோள்களை ஆய்வு செய்யும் விஞ்ஞானிகள், உயிரினம் அங்கே இருக்குமா என்கிற கேள்விக்கு பூமியின் அம்சங்களை அடிப்படையாக வைத்தே தேடலை நடாத்துகின்றனர். பொதுவாக நமது சூரியன் போன்ற ஒரு விண்மீன், அதனை சரியான தொலைவில் சுற்றிவரும் பூமி போன்ற அளவுள்ள பாறைக்கோள் இவைதான் கோளில் உயிரினம் இருக்ககூடிய சாத்தியதிற்கான தேடலின் அடிப்படை அம்சங்கள்.