வானியற்பியலாளருடன் சில கேள்வி பதில்கள்

வானியற்பியலாளருடன் சில கேள்வி பதில்கள்

விண்ணியல் என்றவுடனே எமக்கு உடனடியாக ஞாபகம் வருவது அழகான விண்மீன் பேரடைகளின், கோள்களின், விண்மீன்களின் தொலைநோக்கி புகைப்படங்கள் தான். ஆனால் விண்ணியல் ஒரு விஞ்ஞானம். பூமிக்கு அப்பால் உள்ள பிரபஞ்ச விந்தைகளை கணக்கிட்டு கண்டறியும் கடின உழைப்பு அதற்குப் பின்னால் இருக்கிறது.