படவுதவி: ESA/Hubble, M. Kornmesser

பூமி விசேடமானதா?

பிறவிண்மீன் கோளான K2-18b யின் வளிமண்டலத்தில் நீர்த் துளிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு உற்சாகமான செய்திதான்.