2016 இல் 44.7 மில்லியன் டன் மின்னணுக் கழிவுகள்

2016 இல் 44.7 மில்லியன் டன் மின்னணுக் கழிவுகள்

2016 இல் மட்டும் 44.7 மில்லியன் டன் மின்னணுக் கழிவுகள்  (electronic waste) உருவாகியுள்ளது. இந்தக் கழிவுகளில் இருக்கும் மூலப்பொருட்களின் மதிப்பு மட்டுமே 55 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்.