வெளிக்கோள்கள்

பூமியைப் போலவே பல கோள்கள்

எழுதியது: சிறி சரவணா நமது சூரியத்தொகுதியையும் தாண்டி வேறு விண்மீன்களிலும் கோள்கள் இருக்கலாம் என்று காலம் காலமாக வானியலாளர்கள் கருதினாலும்,