குவாண்டம் சைஸில் ஒழிந்திருக்கும் மேலதிக பரிமாணங்கள்

குவாண்டம் சைஸில் ஒழிந்திருக்கும் மேலதிக பரிமாணங்கள்

நமது பிரபஞ்சத்தில் நாமறிந்து மூன்று இடம் சார்ந்த பரிமாணங்கள் உண்டு – நீளம், அகலம், உயரம் என்று எம்மால் ஒரு இடத்தில் இருந்துகொண்டு அவதானிக்கலாம் இல்லையா? அடுத்ததாக நேரத்தையும் ஒரு பரிமாணமாக இயற்பியல் கருதுகிறது. எனவே எமது பிரபஞ்சத்தில் நான்கு பரிமாணங்கள் உண்டு; அல்லது நாமறிந்து நான்கு பரிமாணங்கள் உண்டு என்று சொல்லலாம். இதற்குக் காரணம் சில இயற்பியல் கோட்பாடுகள் எமது பிரபஞ்சத்தில் மூன்றுக்கும் அதிகமான இடம் சார்ந்த பரிமாணங்கள் இருக்கலாம் என்று கூறுகின்றன! அப்படியென்றால் அவை எங்கே?