வேற்றுலக இரும்பாலான ‘வெண்கலக்கால’ இரும்புக்கருவிகள்

வேற்றுலக இரும்பாலான ‘வெண்கலக்கால’ இரும்புக்கருவிகள்

துல்லியமான எக்ஸ்கதிர் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி பெறப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகள் இந்தப் பட்டாக்கத்தி செய்யப் பயன்பட்ட இரும்பு பூமிக்கு வெளியே இருந்து வந்திருக்கவேண்டும் என்று கூறுகிறது.