விண்வெளியில் ஒரு வெடிகுண்டு

விண்வெளியில் ஒரு வெடிகுண்டு

Eta Carinae சுப்பர்நோவாவாக வெடிக்கத் தயாராக இருக்கிறது. அடுத்த வருடமோ, அல்லது அடுத்த ஒரு மில்லியன் வருடங்களிலோ அது வெடித்துவிடும். சூரியனைப் போல 150 மடங்கு திணிவைக்கொண்ட Eta Carinae சுப்பர்நோவாவாக வெடிப்பதற்கு ஏற்ற வேட்பாளர் தான்.
சுப்பர்நோவாவிற்கு முன்வரும் ஒளி வளையம்

சுப்பர்நோவாவிற்கு முன்வரும் ஒளி வளையம்

நாம் இரவு வானைப் பார்க்கும் போது அதில் இருக்கும் ஒவ்வொரு சிறு மின்னும் புள்ளிகளும் மிகப்பெரிய வெப்பமான ஒளிரும் வாயுத்திரள் என்பதை நம்புவது அவ்வளவு எளிதல்ல. இதில் இருக்கும் மிகச் சிறிய விண்மீன் கூட பூமியை விடப் பலமடங்கு பெரியது. சூரியனைச் சுற்றிவரும் பூமியின் பாதையே தனக்குள் ஒழித்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு பாரிய விண்மீன்களும் உண்டு.