“பெருந்திணிவு” என்பது எவ்வளவு பெரியது?

“பெருந்திணிவு” என்பது எவ்வளவு பெரியது?

நாம் அடிக்கடி இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பொருட்கள் எவ்வளவு பெரியவை அல்லது பெருந்திணிவானது என்று பேசுகிறோம், ஆனால் இந்தப் பெரும்திணிவு என்று கருதுவது எவ்வளவு பெரியது?

பொதுவாகவே நாம் பெருந்திணிவு என்று கூறும் போது அதன் அளவைக் கருத்தில் கொண்டு அப்படி கூறுவதில்லை. திணிவு என்பது ஒரு பொருள் கொண்டுள்ள வஸ்தின் அளவு எனலாம். உங்கள் தலையளவு இருக்கும் பஞ்சு மிட்டாய் நிச்சயமாக சாக்லெட்பார் ஒன்றை விடப்பெரியதுதான், ஆனால் சாக்லெட்பாருடன் ஒப்பிடும் போது பஞ்சு மிட்டாயில் குறைந்தளவு ‘வஸ்தே’ காணப்படுகிறது, எனவே சாக்லெட்பாரை விட பஞ்சு மிட்டாய் குறைந்தளவு திணிவானது. பஞ்சு மிட்டாயை கைகளுக்குள் வைத்து நெருக்கிப்பாருங்கள் அது எவ்வளவு சிறிதாக மாறும் என்று தெரியும்!