கூகுளின் குரோம் இணைய உலாவிக்கான Data Saver Extension

கூகுளின் குரோம் இணைய உலாவிக்கான Data Saver Extension

கூகிளின் புதிய குரோம் இணையஉலாவிக்கான Data Saver extension தற்போது குரோம் வெப் ஸ்டோரில் கிடைக்கிறது. இது உங்கள் பாண்ட்வித் பாவனையைக் குறைக்கப் பயன்படும் ஒரு இலவச extension ஆகும்.