கடைசி வடக்கு வெள்ளைக் காண்டாமிருக ஆணும் இறந்தது

கடைசி வடக்கு வெள்ளைக் காண்டாமிருக ஆணும் இறந்தது

சில நாட்களுக்கு முன்னர் கென்னியாவில் உள்ள Ol Pejeta Conservancy எனும் இடத்தில் பாதுகாப்பாக பராமரிக்கப்பட்ட உலகின் கடைசி வடக்கு வெள்ளை காண்டாமிருக ஆணும் நீண்டநாட்கள் சுகயீனமுற்று இருந்து கடைசியாக உயிரிழந்தது. சூடான் நாட்டில் பிறந்ததால், சூடான் எனப் பெயரிடப்பட்ட காண்டாமிருகம் இறக்கும் போது அதற்கு வயது 45 – காண்டாமிருக வயதில் அண்ணளவாக 90 வருடங்கள்.