வெள்ளியைப் பற்றி 10 விடயங்கள்

வெள்ளியைப் பற்றி 10 விடயங்கள்

வெள்ளி, பூமியைவிட சிறிதளவே சிறியது. பூமியின் விட்டம் 12742 km, வெள்ளியின் விட்டம் 12104 km. சூரியனுக்கு அண்மையில் இருக்கும்…