புதன்

புதனுக்கு மேலே பறக்கலாம்

புதன் சூரியனுக்கு மிக அண்மையில் சுற்றிவரும் கோள். நாசாவின் மெசெஞ்சர் விண்கலம் 2011 இல் இருந்து 2015 வரையான காலப்பகுதியில் புதனைச் சுற்றிவந்து எடுத்த புகைப்படங்களை ஒன்று சேர்த்து, புதனுக்கு மேலே பறந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று இந்த வீடியோவை உருவாகியுள்ளனர்.

ப்ளுட்டோவிற்கு அடுத்து?

எழுதியது: சிறி சரவணா நாம் சூரியத்தொகுதியில் இருக்கும் அனைத்துக் கோள்களையும் சென்று பார்த்தாயிற்று. 1980 களில் புறப்பட்ட வொயேஜர் விண்கலங்கள்