Month: ஜூன் 2019

ஏலியன்ஸ் எல்லாம் எங்கே? பாகம் 2

கடந்த பதிவில் அரிய பூமிக் கருதுகோள் பற்றிப் பார்த்தோம் இல்லையா, இந்தப் பதிவில் பெர்மி முரண்பாட்டுக்கு தீர்வாக இருக்ககூடிய வேறு சில கருதுகோள்களைப் பார்க்கலாம்.

கரும்பொருள் இல்லா விண்மீன் பேரடையின் ரகசியம் என்ன?

விண்மீன் பேரடைகள் என்பவை பில்லியன் கணக்கான விண்மீன்களை கொண்ட ஒரு தொகுதி. ஒவ்வொரு விண்மீன்களும் தனித்தனிக் கட்டமைப்பு என்றாலும் ஒவ்வொன்றின் ஈர்ப்புவிசையும் ஒன்றாக சேர்ந்தே பால்வீதி போன்ற விண்மீன் பேரடைகளை சிதையாமல் கட்டுக்கோப்புடன் பேணுகின்றன